Skip to main content

POISTENIE YACHT-POOL

Materiál má informatívny charakter, záväzný je nemecký a angl. originál.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI SKIPPERA

Zvláštne podmienky spoločnosti YACHT POOL a popis rizík prenajatých športových plavidiel D 06

1. POPIS RIZÍK

1.1 Predmetom poistenia je v zmysle Všeobecných podmienok poisťovania platných pre povinné zákonné poistenie (AHB 04.05) a ďalej uvedených Zvláštnych podmienok povinné zákonné poistenie poistenca vyplývajúce z držania a používania prenajatého športového plavidla, ktoré sa využíva na súkromné účely.

1.2 Poistení sú poistenci, ktorí vykonávajú nasledovné funkcie:

 • skipper
 • kormidelník
 • pozorovacia hliadka
 • člen posádky

1.3 Poistná suma sa maximalizuje raz do roka.

2. PREDMET POISTENIA

2.1 Poistenie zahŕňa aj riziko ručenia každého jednotlivého člena posádky poistenca. Poistenie zahŕňa aj oprávnené nároky vyplývajúce z povinného ručenia členov posádky voči sebe navzájom v prípade osobnej ujmy alebo vecných škôd, pokiaľ tieto škody presahujú výšku 150 eur za jednotlivú poistnú udalosť.

2.2 Hrubá nedbanlivosť

Poistenie zahŕňa škody spôsobené na prenajatej jachte (vrátane výstroje a príslušenstva a takisto pomocného člna a motora umiestneného mimopaluby), ktoré vzniknú v dôsledku hrubej nedbanlivosti v prípade, že takúto škodu je poistenec povinný nahradiť tretej osobe na základe súdneho rozhodnutia alebo na základe vyrovnania, s ktorým vyjadril poisťovateľ svoj výslovný súhlas. V prípade takýchto škôd nesie poistenec sám následky škody (spoluúčasť) vo výške 2.550,- eur. Poistenie škôd tohto druhu je obmedzené maximálne na sumu 1,0 milióna eur ročne.

2.3 Poistenie zahŕňa najmä nároky členov posádky voči poistencovi.

2.4 Poistenie zahŕňa povinné zákonné ručenie vyplývajúce z ťahania vodných lyžiarov.

2.5 Poistenie zahŕňa povinné zákonné ručenie, ktoré vyplýva z používania postranného člna patriaceho k prenajatej jachte.

2.6 Poistenie zahŕňa aj škody na majetku poistenej osobe. Poistná suma predstavuje čiastku 51.200 eur za jednu škodovú udalosť, celková výška poskytnutého plnenia za všetky poistné udalosti v danom poistnom roku je obmedzená na 102.400 eur.

3. POISTENIE NEZAHŔŇA

3.1 osobné povinné ručenie vodného lyžiara,

3.2 povinné ručenie vyplývajúce zo škôd, ktoré vzniknú pri účasti na pretekoch motorových člnov alebo pri cvičných jazdách súvisiacich s pretekmi,

3.3 škody na prenajatej jachte vrátane všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou výstroje, postranných člnov a na ostatnom príslušenstve, pokiaľ nie sú predmetom poistenia v zmysle bodu 2.2 (napríklad škody, ktoré nevznikli
z hrubej nedbanlivosti),

3.4 poškodenia motora, pokiaľ boli spôsobené neodborným prevádzkovaním motora,

3.5 škody vzniknuté v súvislosti s trestnou činnosťou (colné priestupky, zneužívanie drog atď.), prevádzacie a výcvikové plavby, pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak,

3.6 poisťovateľ neposkytuje náhradu škody za poškodenia okuliarov, mobilných telefónov, notebookov, fotoaparátov a kamier.

3.7 Poisťovateľ neposkytuje náhradu škody v prípade nárokov rodinných príslušníkov a životných partnerov, ktorí žili s poistencom alebo členmi posádky v jednej domácnosti, ktoré ju uplatnia z povinného ručenia.

4. SUBSIDIARITA

4.1 Iné druhy poistenia, najmä poistenie povinného zákonného ručenia pre vodné športy majú prednosť pred týmto poistením.

5. ZVLÁŠTNE PODMINEKY

5.1 Klauzula o vodičskom preukaze

Pokiaľ je na vedenie športového plavidla potrebné úradné povolenie (preukaz), je poisťovateľ oslobodený od povinnosti poskytnúť plnenie v prípade, ak zodpovedný vodič plavidla v prípade vzniku poistnej udalosti nie je držiteľom
úradne predpísaného povolenia.

5.2 Povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistencovi poistné plnenie zostáva zachovaná, pokiaľ tento mohol bez vlastného zavinenia predpokladať, že zodpovedný vodič je držiteľom povolenia na vedenie plavidla, alebo ak plavidlo viedol vodič bez oprávnenia.

6. ŠKODY V DÔSLEDKU KOLÍZIÍ

6.1 Pod poistnú ochranu nespadajú nároky z povinného ručenia vyplývajúce zo škôd vzniknutých na športových plavidlách alebo iných plávajúcich alebo pevných predmetoch, ktoré vzniknú v dôsledku zrážky alebo navigačného priestupku, do tej miery v akej vyplýva povinnosť poskytnúť náhradu škody poskytovateľovi poistenia Kasko.

7. ŠKODY V ZAHRANIČÍ

7.1 Poistenie zahŕňa – na rozdiel od bodu 5.1 AHB – povinné zákonné ručenie vyplývajúce z poistných udalostí, ktoré vzniknú na celom svete. Poisťovateľ poskytuje svoje plnenie v mene euro. Povinnosť poisťovateľa je splnenáv momente keď poukáže obnos v eurách v tuzemskom peňažnom inštitúte. Pre tento zmluvný vzťah platí nemecké právo.

7.2 Na rozdiel od bodu 6.5 AHB je v prípade predbežného zabavenia športového plavidla v prístave v zahraničí prípadné potrebné poskytnutie zábezpeky alebo zloženie kaucie výlučne vecou poistenca.

7.3 V prípade vzniku škôd v USA alebo v Kanade sa – na rozdiel od bodu 7.9
AHB – výlohy poisťovateľa na krytie nižšie uvedených nákladov započítavajú ako poskytnuté plnenie do sumy krytia:

Za náklady sa považujú: náklady na právneho zástupcu, znalcov, svedkov, súdne poplatky, výlohy spojené s prevenciou alebo znížením škody pri alebo po vzniku poistnej udalosti, takisto náklady na stanovenie výšky škody, aj cestovné náklady, ktoré nevzniknú samotnému poisťovateľovi. To platí aj v prípade, že náklady vzniknú na základe pokynu poisťovateľa. Pod poistnú ochranu nespadajú nároky na odškodnenie, ktoré majú trestnoprávny charakter. Predmetom poistenia nie sú nároky vyplývajúce zo škôd vzniknutých v dôsledku poškodenia životného prostredia, ako napríklad škody zo znečistenia alebo iných nepriaznivých zmien v pôde, v ovzduší alebo vode (aj spodnej vode) alebo zvukov a pôsobenia iných činiteľov.

8. ŠKODY NA VODSTVÁCH

8.1 V rozsahu tejto poistnej zmluvy je zahrnuté povinné zákonné ručenie poistenca za bezprostredné škody alebo následné škody, ktoré spôsobili zmeny fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností vôd, vrátane podzemných vôd (škody na vodstvách), pričom škody na majetku sa posudzujú rovnako ako vecné škody, s výnimkou nasledovných škôd na vodstvách:

8.2 Vyvedenie alebo vypustenie poškodzujúcich látok do vodstva alebo iné vedomé pôsobenie na vodstvo. To platí aj vtedy, ak je vyvedenie alebo iné pôsobenie nevyhnutné na záchranu iných zákonom chránených hodnôt.

8.3 Odkvapkávanie alebo únik oleja alebo iných tekutín z palivovej nádrže, tankovacích zariadení alebo zo strojných zariadení lode súvisiacich s prevádzkou lode.

8.4 Poistenie nezahŕňa nároky vyplývajúce z povinného ručenia voči osobám (poistenec, alebo spolupoistené osoby), ktoré škodu spôsobili úmyselnýmkonaním, ktoré bolo v rozpore so zákonnými predpismi na ochranu vodstiev, nariadení, úradných smerníc alebo nariadení adresovaných poistencovi.

8.5 Poistenie nezahŕňa nároky vyplývajúce z povinného ručenia za škody, ktoré vzniknú bezprostredne alebo nepriamo v dôsledku vojnových udalostí, iných nepriateľských konaní, povstaní, miestnych nepokojov, generálnych štrajkov, alebo bezprostredne vyplývajú z nariadení alebo opatrení vyššej inštancie. To isté platí aj pre škody vzniknuté v dôsledku vyššej moci, pokiaľ boli následkom pôsobenia elementárnych prírodných síl.

POISTENIE SKIPPEROV

Zvláštne podmienky spoločnosti YACHT-POOL D02

Toto úrazové poistenie sa uzatvára v zmysle podmienok AUB 88 a nasledovných Zvláštnych podmienok spoločnosti YACHT-POOL

1. Poistná ochrana sa vzťahuje v rámci Všeobecných podmienok úrazového poistenia (AUB 88) na všetky úrazy, ktoré utrpia oprávnené osoby nachádzajúce sa na lodi. Jeho platnosť začína vstupom na loď a končí opustením lode. Používanie postranného člna je zahrnuté v poistení.

2. Poistené sú všetky oprávnené osoby nachádzajúce sa v člne s výnimkou osôb, ktoré v rámci výkonu svojho povolania robia údržbu a starajú sa o čln.

3. V prípade vzniku škody sa poistná suma vydelí počtom osôb, ktoré sa v čase kedy došlo k úrazu nachádzali v člne. Každá osoba je poistená príslušnou alikvótnou časťou poistnej sumy.

3.1 Ak uzavrel skipper poistnú zmluvu jednotlivo sám za seba, je poistná suma k dispozícii skipperovi samotnému v plnej výške.

4. Pre osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov platia okrem AUB 88 Dodatočné podmienky platné pre úrazové poistenie detí vrátane prípadov otrávenia.

5. Poistná ochrana sa nevzťahuje na úrazy, ktoré sa poistencovi prihodia počas jeho účasti na pretekoch, alebo sa nachádzal v motorovom člne počas pretekov, vrátane cvičných jázd súvisiacich s pretekmi, zameraných na dosiahnutie maximálnej možnej rýchlosti.

6. ZAPOČÍTANIE NÁKLADOV NA ZÁCHRANU.
Poistenie sa vzťahuje v zmysle podanej žiadosti v maximálnej paušálnej hodnote do 60.000 eur pre skippera a posádku nezávisle od konkrétneho počtuosôb nachádzajúcich sa na palube aj na náklady, ktoré boli vynaložené na záchranu:

6.1 na vyhľadávacie akcie zamerané na nájdenie obetí nehody, a to aj vtedy, ak existuje len domnienka, že došlo k nehode, a v prípade krízovej situácie na mori v dôsledku búrky alebo ťažkého poškodenia lode,

6.2 na záchranu zranených pri nehode a ich prepravu do najbližšej nemocnice vrátane nevyhnutných dodatočných nákladov na cestu späť do miesta bydliska, ktoré vzniknú v dôsledku nehody,

6.3 na prepravu usmrtených obetí nehody do miesta ich bydliska,

7. Ak poistenec uzavrel súčasne aj individuálne poistenie nákladov v prípade choroby, poskytuje sa náhrada nákladov na záchranu v rámci úrazového poistenia len v rozsahu, v akom poskytovateľ nemocenského poistenia splnil svoje zmluvné povinnosti v plnom rozsahu a toto plnenie nebolo dostačujúce na krytie vzniknutých nákladov. Ak poskytovateľovi nemocenského poistenia nevznikla povinnosť plniť alebo ak odmieta poskytnúť plnenie, môže sa poistenec obrátiť priamo na poskytovateľa úrazového poistenia.

8. V prípade poskytnutia plnenia pre prípady úmrtia až do výšky 77.000 eur platia body 1-5 podľa zmyslu.

POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY PRE SKIPPEROV

Zvláštne podmienky spoločnosti YACHT-POOL D02

1. POISTENÉ RIZIKÁ
Poistná ochrana sa poskytuje v rámci ustanovení §§ 1 – 20 Všeobecných podmienok pre poistenie právnej ochrany (ARB 94) a nasledovných ustanovení:

2. POISTENÉ OSOBY
Poistná ochrana sa poskytuje skipperovi ako poistencovi a oprávneným členom posádky ako spolupoisteným osobám, ktoré majú oprávnenie na vedenie cudzej jachty (tj. jachty, ktorá nie je ich vlastníctvom), ktorá sa používa výlučne na súkromné účely, pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak. Ak ide o odplatné vedenie jachty, musí byť táto skutočnosť zadokumentovaná v žiadosti ako aj v potvrdení o uzavretí poistky.

3. SUMA KRYTIA
Poistná suma predstavuje v prípade poskytnutia právnej ochrany čiastku 200.000 eur.

4. ROZSAH KRYTIA
Poistenie právnej ochrany zahŕňa:

4.1 Náhradu škody spojenú s právnou ochranou v zmysle § 2 a) ARB 94

4.2 Správnu právnu ochranu v zmysle § 2 g) ARB 94

4.3 Právnu ochranu v prípade porušenia trestných a poriadkových predpisov na obhajobu v procese v dôsledku nehody jachty alebo priestupku proti trestným a poriadkovým predpisom ku ktorému došlo v súvislosti s vedením jachty v zmysle § 2 i) a j) ARB 94

5. ROZŠÍRENIE KRYTIA
V súvislosti s uplatnením nárokov na náhradu škody alebo obhajobou v procese v dôsledku porušenia trestných alebo poriadkových predpisov, preberá poskytovateľ poistenia právnej ochrany na rozdiel od ustanovení § 3
ods. 3a) ARB 94 aj náklady na proces pred ústavným súdom. V prípade poistných udalostí v rámci tejto zmluvy preberá poisťovateľ aj náklady na sťažnosti adresované Spolkovému správnemu súdu.

6. PLATNOSŤ POISTENIA
Rozsah platnosti § 6 ARB 94 sa rozširuje o platnosť na území celého sveta.

7. ROZSAH PLNENIA
Poisťovateľ nesie náklady na poistené procesy v rámci ustanovení § 5 ARB 94.
Ak nespadá súdna príslušnosť do rozsahu platnosti uvedeného v § 6 ARB, nesie poisťovateľ na rozdiel od § 5 ods. 1 b) ARB náklady na nasledovné:

7.1 na vlastného právneho zástupcu, ako aj právneho zástupcu protistrany v občiansko-právnych záležitostiach až do výšky zákonných poplatkov podľa zákona o odmeňovaní právnych zástupcov (RVG) z hodnoty sporu až do výšky 256.000 eur,

7.2 v trestných procesoch a v procesoch v dôsledku poriadkových priestupkoch až do dvojnásobku maximálnych poplatkov vyplývajúcich zo zákona o odmeňovaní právnych zástupcov (RVG).

8. POVINNOSTI
K povinnostiam, porušenie ktorých môže mať za následok oslobodenie poisťovateľa od povinnosti poskytnúť plnenie patrí

8.1 poistenec musí byť držiteľom potrebného úradného povolenia, ktoré ho oprávňuje na vedenie jachty,

8.2 poistenec nebol v čase, keď došlo k poistnej udalosti pod vplyvom alkoholu, drog, ani nedošlo k zneužitiu liečiv a splní si svoju zákonom stanovenú povinnosť a podrobí sa dychovej skúške na alkohol, lekárskemu vyšetreniu a nechá si odobrať krv,

8.3 poistenec splní po nehode na jachte svoju zákonnú povinnosť a informuje o nehode, prípadne poskytne ostatným pomoc.

8.4 Povinnosť poskytnúť plnenie zostáva voči poistencovi a spolupoisteným osobám zachovaná, pokiaľ nevedeli o porušení týchto povinností, ani o nich nemuseli byť informované. K oslobodeniu od poskytnutia plnenia v zmysle bodov 8.1 až 8.3 dôjde len vtedy, ak uvedená okolnosť bola uvedená vo výrokovej časti alebo v odôvodnení právoplatného rozsudku vyneseného súdom alebo správnym orgánom v  súvislosti s poistnou udalosťou. Poskytnutéplnenie je poistenec povinný poisťovateľovi vrátiť.

9. RIZIKO ZABAVENIA / PÔŽIČKA NA KAUCIU
Za príplatok k poistnému sa môžu zmluvné strany dohodnúť na doplnkovej službe k poisteniu právnej ochrany pre skipperov. V tomto prípade poskytne poisťovateľ ako zálohovú platbu sumu až do výšky 52.000 eur za výlohy, ktoré vznikli poistencovi v cudzine v súvislosti s tým, aby sa vyhol predbežnému trestnému stíhaniu (trestná kaucia). Tento preddavok je poistenec povinný poisťovateľovi vrátiť v lehote šiestich mesiacov odo dňa vyplatenia.

POISTENIE KAUCIE ZA PRENÁJOM

Podmienky spoločnosti YACHT-POOL D 03

1. POISTENÉ RIZIKO

1.1 Ak uplatní prenajímateľ voči poistenej/ým osobe/ám oprávnené nároky v súvislosti so škodou krytej poistením Kasko, ručí poisťovateľ až do výšky vzniknutej škody, maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej na žiadosti. Spoluúčasť za každú škodovú udalosť predstavuje 5 % kaucie, najmenej však 50 eur.

1.2 Dohody o používaní alebo prenájme lode, prípadne iné dohody medzi prenajímateľom a nájomcom ako súkromnými osobami sú platné len vtedy, ak poisťovateľ s nimi vopred vyjadril súhlas a zmluvné strany ich musia predložiť spoločnosti YACHT POOL pri podávaní žiadosti.

1.3 Vyznačená suma kaucie nesmie byť nižšia ako suma dohodnutá v zmluve o prenájme.

1.4 Poistenie kaucie nezbavuje povinnosti zložiť kauciu v báze (maríne).

2. POISTENÉ OSOBY
Poistnú ochranu poskytuje poisťovateľ skipperovi ako poistencovi a oprávnenej posádke ako spolupoisteným osobám.

3. LIKVIDÁCIA ŠKODY
Ako doklad o vzniku škody je potrebné predložiť:

 • faktúru / účet v origináli
 • doklad o uhradení platby
 • podrobný popis priebehu a rozsahu škody. Tento popis musí potvrdiť svojim podpisom skipper a všetci členovia posádky.
 • zmluvu o prenájme (kópiu)
 • zoznam členov posádky (kópiu)

4. VYLÚČENIE POSKYTNUTIA PLNENIA

4.1 Poisťovateľ je oslobodený od povinnosti poskytnúť plnenie, ak vznikla poistná udalosť úmyselným konaním alebo z hrubej nedbanlivosti. Riziko regaty je, pokiaľ nebolo dohodnuté krytie v zvláštnej dohode, vylúčené.

4.2 Poistenie kaucie neplatí pre skipperov, ktorí organizujú samostatne za odplatu nájomné plavby, alebo vedú lode za iné výhody v peňažnej hodnote, s výnimkou tých prípadov, keď bolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.

4.3 Poškodenia motora a prevodovky nie sú zahrnuté v poistení.

4.4 Skipper je povinný nechať si pri odovzdávaní jachty potvrdiť, že ju odovzdal v bezchybnom stave. Dodatočné pohľadávky vyplývajúce z kaucií nemôžeme uznať.

5. ĎALŠIE ZMLUVNÉ ZÁKLADY
V ostatných záležitostiach platia ustanovenia zákona o poistných zmluvách.

POISTENIE RIZIKA NÁSLEDNÝCH ŠKÔD PRI PRENÁJME LODÍ

Poistné podmienky spoločnosti YACHT POOL D02 pre prípad následných škôd

1. POISTENÉ RIZIKO
Poistená je finančná škoda, ktorú utrpí vlastník, príp. prenajímateľ jachty prenajatej poistencovi (nájomca), nakoľko jachtu nemôže v dôsledku škody vzniknutej zo zavinenia nájomcu alebo jeho posádky pre ďalšie prenájmy a nájomca je povinný poskytnúť náhradu škody

 • na základe zákonných ustanovení alebo
 • na základe ustanovení zmluvy o prenájme.

2. POISTENÉ OSOBY
Poistnú ochranu poskytne poisťovateľ skipperovi ako poistencovi a príslušným členom posádky.

2.1 Klauzula o oprávnení na vedenie lode Ak je na vedenie športového plavidla potrebné úradné povolenie, je v prípade, že zodpovedný vodič plavidla nie je pri vzniku poistnej udalosti držiteľom predpísaného úradného povolenia, poisťovateľ oslobodený od povinnosti poskytnúť plnenie.

2.2 Povinnosť poskytnúť plnenie zostáva voči poistencovi nedotknutá, ak poistenec mohol bez vlastného zavinenia predpokladať, že zodpovedný vodič je držiteľom oprávnenia alebo ak plavidlo viedol neoprávnený vodič.

3. PLNENIE POISŤOVATEĽA
Poisťovateľ poskytne náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku zníženého príjmu za dni, kedy sa loď nemohla používať. Vymeriavací základ pre poisťovateľa zodpovedá dennej sadzbe za dni kedy sa loď nemohla používať v zmysle bodu 1., ktorá sa alikvótne vypočíta z čistého prenájmu jachty (bez dodatočných výkonov, ako napríklad náklady na cestovné – letenky, atď.) v zmysle zmluvy o prenájme lode s nasledujúcim nájomcom. Za dni kedy sa loď nemôže používať sa považujú dni, na ktoré bola loď prenajatá už pred vznikom škody a počas ktorých nemohol vlastník poskytnúť ako alternatívu prenájom inej vlastnej jachty.

Za prvé tri dni počas ktorých sa loď nemohla používať sa neposkytuje žiadna náhrada. Celkové plnenie poisťovateľa je ohraničené sumou 13.000 eur za poistnú udalosť počas jedného roku poistenia.

4. POISTENIE NEZAHŔŇA:

 • dni počas ktorých sa jachta nemohla používať v dôsledku poškodenia strojného zariadenia
 • škody, ktoré nezapríčinil nájomca, príp. jeho posádka (napr. vyššia moc, úder bleskom atď.)
 • škody, ktoré vznikli počas regaty, pokiaľ nebolo zvlášť dohodnuté krytie rizika hroziaceho pri regatách

5. POVINNOSTI POISTENCA
Predpokladom likvidácie škody je predloženie nasledovných dokladov:

 • správa o priebehu škodovej udalosti podpísaná skipperom a všetkými pasažiermi nachádzajúcimi sa v jachte v čase vzniku škodovej udalosti
 • kópia kompletnej zmluvy o prenájme
 • kópia kompletnej zmluvy o nasledujúcom prenájme prenajímateľa, ktorá sa nemohla v dôsledku škody spôsobenej na rezervovanej lodi plniť
 • správa agentúry o tom, na akú inú loď sa prípadne presunula rezervácia plánovaného prenájmu, ktorý sa nemohol realizovať
 • v prípade, že sa nepodarilo prenájom presunúť na inú loď potvrdenie agentúry o tom, že sa nepodarilo rezerváciu presunúť na inú vhodnú loď
 • vodičské oprávnenie vodiča lode

POISTENIE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY O PRENÁJME

Zvláštne podmienky spoločnosti YACHT POOL D 05

1. ROZSAH POISTENIA

1.1 Poisťovateľ poskytuje odškodnenie v nasledovných prípadoch:

1.2 V prípade, že nájomca nenastúpi na rezervovanú loď (charter) kryje poisťovateľ škodu v súvislosti so storno poplatkami, ktoré poistenec musíuhradiť chartrovej spoločnosti alebo iným osobám v súvislosti so zmluvou o nájme plavidla .

1.3 V prípade prerušenia cesty za preukázateľne vzniknuté extra náklady na cestu späť a za iné v tejto súvislosti bezprostredne vzniknuté náklady navyše, ktoré vznikli poistenému, za predpokladu, že cesta na jachtu a cesta domov sú obsiahnuté v poistení. Toto platí aj v prípade dodatočného návratu. Výška úhrady týchto nákladov sa prispôsobí kvalite rezervovanej cesty podľa druhu a triedy dopravného prostriedku, ubytovania a stravovania. Ak je na potrebný návrat domov lietadlom, čo sa nepredpokladalo v pôvodnom programe cesty, poskytuje sa náhrada len za jednoduché miesto na sedenie v najnižšej triede leteckej dopravy. Poistenie nekryje náklady na liečenie, náklady na sprevádzajúce osoby, ani náklady na prevoz zosnulého poistenca.

1.4 Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie v rozsahu bodu 1., ak poistenec z nasl